Všeobecný popis o zhromažďovaných údajoch


Názov: Lubie Sutton photography 

Adresa: Poľná 5, Hamuliakovo, 90043

IČO:48009571, zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 140–19500, DIČ:1076390029.


Dokumentácia o tom, ktoré osobné údaje zhromažďuje, z ktorých zdrojov ich zhromažďuje a s kým ich zdieľa Lubie Sutton photography. Okrem iného dokumentuje účely spracovania, opis kategórií osobných údajov a opis uplatňovaných technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Ktoré osobné údaje zhromažďuje a opis kategórií osobných údajov:

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia služby), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) 

Z ktorých zdrojov ich zhromažďuje:

 • Webstránka
 • Telefonická komunikácia

S kým ich zdieľa:

 • S nikým, len s konkrétnym klientom

Účely spracovania:

 • predzmluvné vzťahy
 • identifikácia zákazníkov
 • potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • Vypracovanie zmluvy
 • Spätné kontaktovanie


Vyhlásenie pre zákazníkov o ochrane osobných údajov


 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne


I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky lubiesutton.sk je Lubie Sutton photography so sídlom Poľná 5, Hamuliakovo, 90043, IČO:48009571, zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 140–19500, DIČ:1076390029.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky lubiesutton.sk.

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie 
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) 
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom 
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje 

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ 
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vymazanie údajov z jeho informačných systémov.


Politika ochrany osobných údajov/ Informácie o používaní “cookies”

1. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

“Osobné údaje” sú informácie o vašej osobe, t.j. informácie umožňujúce určenie vašej osoby na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, najmä vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a poštová adresa. Osobným údajom teda môže byť aj e-mailová adresa či mobilné telefónne číslo. Lubie Sutton photography získava, zhromažďuje a využíva (ďalej len “spracováva”) osobné údaje, ktoré poskytnete v miere nevyhnutnej na vznik, realizáciu, zmenu alebo ukončenie zmluvného, predzmluvného alebo kvázizmluvného vzťahu. Takýto vzťah vzniká napríklad, ak sa zaregistrujete na odber newsletteru alebo pri účasti na prieskumoch, v súťažiach, testoch produktov, alebo ak si želáte dostávať vzorky produktov či nás kontaktujete s cieľom získania informácií o nás a našich výrobkoch. V takýchto prípadoch spracovávame vaše osobné údaje v zmysle vašich požiadaviek či na účely, na ktoré nám udelíte súhlas. Máte možnosť sa slobodne rozhodnúť, či nám vaše údaje na vyššie uvedené účely poskytnete. V rozsahu, ktorý povoľuje povaha vašej žiadosti, nás môžete kontaktovať anonymne alebo pod pseudonymom.

Neposkytujeme vaše osobné údaje tretím osobám a ani neposkytujeme či nesprístupňujeme údaje bez vášho súhlasu. Vyhradzujeme si však právo poskytnúť informácie o vás, ak sme povinní tak urobiť na základe zákona alebo ak je od nás také poskytnutie požadované štátnymi orgánmi alebo inými orgánmi verejnej moci na základe zákona.


2. Sociálne siete, napr. Facebook

Na našich internetových stránkach môžu byť použité tzv. sociálne pluginy (ďalej len “pluginy”) sociálnych sietí, najmä Facebookový plugin “To sa mi páči”. Internetové stránky poskytovateľa pluginu, t.j. facebook.com, prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy sú všeobecne označené logom Facebook.

Ak navštívite niektorú z našich internetových stránok s pluginom, váš internetový prehliadač vytvorí odkaz na serveri Facebooku a informácia o tom, že ste navštívili naše internetové stránky, bude odovzdaná Facebooku, a to i v prípade, že nie ste na Facebooku prihlásení a bez ohľadu na to, či v skutočnosti aktivujete plugin, t.j. kliknete naň.

Ak ste prihlásení k vášmu používateľskému účtu na Facebooku počas vašej návštevy na našich internetových stránkach, môže Facebook priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu používateľskému účtu. Ak kliknete na tlačidlo “To sa mi páči”, bude táto voľba odovzdaná Facebooku a tam uložená, aby ste mohli zdieľať informácie “To sa mi páči” so svojimi facebookovými priateľmi. To isté platí, ak používate funkcie “Verejné”, “Zdieľať” alebo “Zdieľať s priateľmi”, ktoré sú k dispozícii na niektorých našich internetových stránkach. Nemôžeme ovplyvniť povahu a rozsah údajov odovzdávaných Facebooku. Okrem toho nevieme presne, ktoré vaše údaje sa odovzdávajú Facebooku a na aké účely Facebook tieto údaje používa. V každom prípade sa takto odovzdáva vaša IP adresa a – podľa tvrdenia Facebooku – informácie o internetovej stránke, ktorú ste navštívili, dátum a čas návštevy a ďalšie informácie týkajúce sa vášho prehliadača. Ďalšie informácie o Facebooku môžete nájsť na http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084

Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu na našich stránkach k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť z vášho používateľského účtu na Facebooku. Ďalšie informácie o zhromažďovaní, zaznamenávaní a používaní vašich osobných údajov Facebookom a nastaveniach s cieľom ochrany vašich osobných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na http://www.facebook.com/about/privacy/.

3. Kontakt, informácie, odvolanie, pozastavenie, odstránenie

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame striktne podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení. V budúcnosti môžete kedykoľvek bezplatne odvolať súhlas s používaním vašich osobných údajov, čiastočne či úplne pozastaviť používanie vašich osobných údajov, odstrániť vaše osobné údaje, požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, alebo požadovať opravu údajov, ich blokovanie či likvidáciu. Nemusíte to urobiť žiadnym konkrétnym formálnym spôsobom. Stačí nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu so špecifikáciou vašej požiadavky.

4. Informácie automaticky ukladané pri návšteve našich internetových stránok/používanie cookies/Google Analytics

Na našich internetových stránkach používame tzv. “cookies”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš internetový prehliadač uchováva na pevnom disku Vášho počítača. Naše cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje a nie sú schopné Vás identifikovať ako určenú alebo určiteľnú osobu.

a) Cookies zlepšujú funkčnosť našich internetových stránok

Jedným z dôvodov využívania cookies je, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako sa naše internetové stránky používajú, a mohli tak zlepšiť ich atraktivitu, obsah a funkčnosť. Cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či sú navštevované podstránky našich internetových stránok, a ak áno, tak ktoré z nich a aký obsah je pre používateľa zaujímavý. Konkrétne zaznamenávame počet prístupov na stránku, počet zobrazených podstránok, množstvo času stráveného na našich internetových stránkach, poradie navštívených stránok, aké výrazy zadané do vyhľadávača vás na naše stránky doviedli, krajinu, región a, ak je to nevyhnutné, mesto, z ktorého bol prístup vykonaný, aký internetový prehliadač a v akom jazyku používate a percento mobilných terminálov, ktoré sa prihlásia na naše internetové stránky. IP adresa vášho počítača, ktorá sa prenáša z technických príčin, je automaticky anonymizovaná a neumožňuje akokoľvek určiť vašu osobu.

b) Cookies na cielenú online reklamu

Vyhradzujeme si právo využívať informácie, ktoré sme získali prostredníctvom cookies a anonymnej analýzy vášho spôsobu používania internetových stránok, podľa ktorých zobrazujeme zodpovedajúcu reklamu na naše konkrétne výrobky na našich internetových stránkach. Veríme, že toto je pre vás ako používateľa prínosom, pretože vám ukazujeme reklamy či obsah, o ktorých sme presvedčení, že zodpovedajú vašim záujmom – na základe vášho chovania na internetových stránkach – a vy vidíte menej náhodne zobrazované reklamy a menej obsahu, ktorý je pre vás nezaujímavý. Ako spoločnosť sme sa dobrovoľne prihlásili k pravidlám stanoveným nemeckou Radou pre ochranu údajov pri online reklame (DDOW). Kódex pravidiel ochrany osobných údajov, ku ktorému sme sa prihlásili a ďalší informácie nájdete na adrese: www.meine-cookies.org/ddow.html.

c) Ako zabrániť ukladaniu “cookies” na pevný disk vášho počítača alebo ich odstrániť

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby zabránil ukladaniu cookies na váš pevný disk, potom sa vás bude vždy pýtať, či súhlasíte s umiestnením súboru cookies. Cookies, ktoré sú už umiestnené na vašom pevnom disku, môžete kedykoľvek odstrániť. Konkrétny postup nájdete v návode na obsluhu vášho prehliadača. Slovný i obrazový návod pre prehliadače Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome Internet nájdete na tomto odkaze: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html

d) Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google, Inc. (ďalej len “Google”). Google Analytics využíva špeciálne súbory “cookies”, čo sú textové súbory uložené do vášho počítača, ktoré umožňujú analýzu vášho chovania na internetových stránkach. Informácie o vašom chovaní na týchto internetových stránkach získané vďaka súboru cookies sa odosielajú a ukladajú spoločnosťou Google na serveroch v USA. Chceli by sme zdôrazniť, že služba Google Analytics používaná na týchto internetových stránkach obsahuje kód “gat.anonymizeIp();”, aby sme zaručili anonymizovaný záznam vašej IP adresy (tzv. IP maskovanie). Vďaka IP anonymizácii na týchto internetových stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google na území Európskej únie a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa na servery Google v USA odovzdáva vaša plná IP adresa a tam sa skracuje.

Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na analýzu vášho správania na našich internetových stránkach s cieľom zostavenia správ o aktivitách na internetových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na internetových stránkach a s používaním internetu prevádzkovateľom internetových stránok. IP adresu, ktorá sa odovzdáva Google Analytics pomocou vášho prehliadača, spoločnosť Google nespája s ďalšími údajmi. Ukladanie súborov cookies môžete odmietnuť zvolením zodpovedajúceho nastavenia vo vašom prehliadači, pozri oddiel 5 c) vyššie. Ďalej máte možnosť zabrániť spoločnosti Google, aby zaznamenávala údaje súvisiace s Vaším správaním na tejto internetovej stránke získané prostredníctvom cookies (vrátane vašej IP adresy) a tiež zabrániť, aby tieto údaje spracovávala, stiahnutím a inštalovaním tohto prehliadačového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane súkromia nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.